Zebranie wrocławskiego koła Stowarzyszenia 11.06.2022r.

W dniu 11.06.2022r. od 9.30 do ok. 11.30 odbyło się zebranie sprawozdawcze wrocławskiego koła Stowarzyszenia. Uczestnicy zebrania uchwalili następujący porządek Zebrania:

  1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Koła za okres sprawozdawczy 2021-2022.
  2. Informacja o stanie finansów Koła Wrocław.
  3. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła za okres 2021-2022.
  4. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Zarządu Koła Wrocław za okres sprawozdawczy 2021-2022r. oraz udzieleniu absolutorium członkom Zarządu.
  5. Wybory uzupełniające do Zarządu Koła oraz do Komisji Rewizyjnej Koła.
  6. Przedstawienie propozycji do planu działania Koła na rok 2023, dyskusja nt. propozycji.
  7. Podjęcie uchwały o przyjęciu planu działania Koła na rok 2023.
  8. Sprawy organizacyjne.
  9. Wolne wnioski i propozycje.

Zebranie przyjęło sprawozdanie Zarządu Koła Wrocław za okres 2021-2022r., informację o stanie finansów Koła oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i udzieliło absolutorium członkom Zarządu. Następnie, z powodu rezygnacji dwóch członków Zarządu Koła, a także Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła, złożonych w związku z zamiarem kandydowania przez tych kolegów do władz Stowarzyszenia, przeprowadzono wybory uzupełniające do władz Koła. Członkinią Zarządu została wybrana kol. Danuta Szyszka, a do Komisji Rewizyjnej wybrano kol. Romana Jurasza. Na funkcję Przewodniczącego Komisja wybrała ze swojego składu kol. Sebastiana Reusa. Nowy skład władz Koła

W następnej kolejności zebrani po dyskusji podjęli plan działania Koła na rok 2023. W kolejnym punkcie porządku zebrania prezes Zarządu Stowarzyszenia kol. Tomasz Włodarczyk wręczył legitymację członkowską i odznakę nowo przyjętej członkini Stowarzyszenia kol. Małgorzacie Guz, a ponadto Koło omówiło organizację przedsięwzięć, zaplanowanych na 2022r., w tym: spływu kajakowego albo pontonowego we wrześniu 2022r. (zdecydowano się na rafting na Bobrze w dniu 3.09.br), a także grzybobrania – wyjazd pociągiem do Osola, za Obornikami Śl., w jeden z weekendów 1(2) albo 8(9) października.

Ponadto omówiona została kwestia przebudowy strony internetowej Koła – i zarazem Stowarzyszenia, uwzględniającej implementację przebudowanych modułów informacyjnych: Zarządu głównego, Koła Wrocław, moduł aktualności i spraw bieżących oraz moduł Biuletynu, umożliwiający publikowanie nie tylko archiwalnych numerów naszego periodyka, ale także nowych, pojedynczych artykułów, przesyłanych przez autorów z wszystkich jednostek terytorialnych Stowarzyszenia. Zebranie podjęło uchwałę o wystąpieniu do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem o wyróżnienie kol. Marka Poloczka medalem pamiątkowym Stowarzyszenia za długoletnie (w latach 2005-2022) prowadzenie strony internetowej Koła.

Na zakończenie został poruszony problem niskiej ściągalności składek członkowskich. Zebrani zgodzili się co do konieczności weryfikacji listy członków Koła pod kątem wywiązywania się z obowiązków statutowych, a zwłaszcza rozpatrzenia zasadności członkostwa tych kolegów, którzy nie opłacali składek przez wiele lat i w ogóle nie uczestniczą w naszej działalności.

Zbigniew Guz

Zdjęcia – Jan A. DRAJCZYK