Informacja o zebraniu koła i zebraniu Stowarzyszenia – 11.06.2022r.

Koleżanki/Koledzy!

Informuję, że w dniu 11.06.br o 9:30 w Ośrodku Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych przy ul. Micheleta (Osobowice) odbędzie się sprawozdawcze zebranie Koła Wrocław Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP.
Planowany porządek zebrania:
1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Koła za okres sprawozdawczy 2021-2022.
2. Informacja o stanie finansów Koła Wrocław.
3. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła za okres 2021-2022.
4. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Zarządu Koła Wrocław za okres sprawozdawczy 2021-2022r. oraz udzieleniu absolutorium członkom Zarządu.
5. Wybory uzupełniające do Zarządu Koła oraz do Komisji Rewizyjnej Koła.
6. Przedstawienie propozycji do planu działania Koła na rok 2023, dyskusja nt. propozycji.
7. Podjęcie uchwały o przyjęciu planu działania Koła na rok 2023.
8. Sprawy organizacyjne.

Bezpośrednio po zebraniu Koła, od 11:30, w tym samym obiekcie odbędzie się XIX Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP.
Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia:

 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres minionego roku oraz sprawozdania finansowego za 2021r.
 2. Przedstawienie sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 3. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2021r.
 4. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2021r. oraz udzieleniu absolutorium  członkom Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Wybór Prezesa Stowarzyszenia.
 6. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia
 7. Wybór członków Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 8. Przedstawienie  sytuacji  w  Kołach  Stowarzyszenia  przez  Prezesów Kół:
 9. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
 10. Podjęcie uchwały o rezygnacji Stowarzyszenia z prowadzenia pełnej księgowości na rzecz uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów
 11. Wręczenie legitymacji i odznak Stowarzyszenia.
 12.  Wolne wnioski i propozycje.

  Wszystkich członków oraz członkinie Stowarzyszenia zapraszamy do udziału w obydwu zebraniach, a także do pikniku z okazji Dnia Chemika, który odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

  PREZES ZARZĄDU KOŁA WROCŁAW             
  STOWARZYSZENIE CHEMIKÓW WOJSKOWYCH RP