Informacja o XVIII Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP – 19.06.2021r.

Koleżanki, Koledzy!

Informuję, że zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia, w dniu 19.06.2021 r. odbędzie się XVIII Walne Zebranie Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP. Zapraszamy do wzięcia udziału w Zebraniu wszystkich członków Koła.
Obrady Zebrania odbędą się o 11.00 19.06.2021 r. w Ośrodku Szkolenia Wrocław Osobowice, przy ul. Micheleta.
Porządek obrad XVIII Walnego Zebrania  Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Uczczenie minutą ciszy tych, którzy odeszli.
 3. Wybór Prezydium Zebrania.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres minionego roku oraz sprawozdania finansowego za 2020 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za 2020 r..
 7. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2020 r.
 8. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2020 r. oraz udzieleniu absolutorium  członkom Zarządu Stowarzyszenia.
 9. Przedstawienie  sytuacji  w  Kołach  Stowarzyszenia  przez  Prezesów Kół.
 10. Wręczenie legitymacji i odznak Stowarzyszenia, sprawy personalne.
 11. Wolne wnioski i propozycje.
 12. Zakończenie obrad XVIII Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

PREZES ZARZĄDU KOŁA WROCŁAW             
STOWARZYSZENIE CHEMIKÓW WOJSKOWYCH RP