Relacja z obchodów XX-lecia Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP

Szok, niedowierzanie, konsternacja!!! Nie wiadomo kiedy upłynęło już 20 lat, odkąd postanowiliśmy, że nie będziemy spotykali się tylko przy pożegnaniu kolegów odchodzących z zawodowej służby wojskowej i założyliśmy własną organizację do realizacji tego postanowienia…

Kolejne nasze spotkanie rozpoczęło się od serdecznych powitań, uścisków dłoni i tradycyjnego „misiaczka”. Dzięki gościnności kierownictwa Klubu 4 Rejonowej Bazy Logistycznej we Wrocławiu przy ul Pretficza 24 mieliśmy możliwość zorganizowania XX Walnego Zebrania Stowarzyszenia Chemików Wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej właśnie w tym, ostatnio wyremontowanym i przygotowanym profesjonalnie obiekcie.

I tak 24 czerwca tego roku, punktualnie o godzinie 11:30, Prezes Zarządu Stowarzyszenia, kolega Tomasz Włodarczyk dokonał otwarcia zebrania. Chcąc uszanować naszych kolegów, którzy odeszli na wieczną wartę, uczciliśmy Ich pamięć minutą ciszy. Potem, zgodnie ze statutem i naszym wieloletnim obyczajem, demokratycznie dokonano wyboru prezydium zebrania. Na przewodniczącego został wybrany kolega Zbyszek Zielonka, wiceprzewodniczącym wybraliśmy kolegę Waldka Maliszewskiego, a sekretarzami zostali koledzy: Marian Żuber oraz Kazimierz Kuźnicki. Następnie zebranie zaakceptowało porządek obrad, zaproponowany przez Zarząd Stowarzyszenia.

W ramach obrad zebrania, jako pierwszy głos zabrał kol. Tomasz Włodarczyk i przedstawił roczne sprawozdanie z działalności Zarządu. Zwięźle i chronologiczne opisał nam przebieg i zakres prac Zarządu. Kolejne wystąpienie kol. Małgorzaty Guz – naszego skarbnika – dotyczyło transparentności naszej działalności pod względem finansowym. Przychody i rozchody oraz wynik finansowy i stan finansów Stowarzyszenia oraz poszczególnych kół zostały precyzyjnie przedstawione na slajdach, a dokumentacja pozostawała do dyspozycji (do wglądu) uczestników Zebrania. Zgodnie ze statutem jesteśmy organizacją non profit – co znacząco upraszcza nasze rozliczenia zewnętrzne. Ostatnie wystąpienie części sprawozdawczej zebrania dotyczyło nadzoru wewnętrznego – czyli domeny Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji, kol. Jerzy Leśniak, znany ze swej skrupulatności i pryncypialności, przedstawił sprawozdanie i podsumował naszą roczną działalność w aspekcie zgodności z ustawą o rachunkowości, ustawą o stowarzyszeniach oraz statutem SChWRP.

By zasadom demokracji i obowiązującym przepisom stało się zadość, przewodniczący zebrania przeprowadził głosowania nad uchwałami dotyczącymi:

  1. Przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu w 2022 r.
  2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
  3. Udzielenia absolutorium Zarządowi stowarzyszenia.

Kolejnym punktem agendy naszego zebrania były wystąpienia Prezesów Zarządów kół terenowych: Krakowa, Zgorzelca, Żagania i Wrocławia.

Kol. Janusz Marcinkowski zdał relację z „życia” koła Kraków. To niewątpliwie koło o „najbardziej zaawansowanym Peselu ;-). Nasi koledzy z Krakowa trzymają się jednak dziarsko i z entuzjazmem – cyklicznie spotykają się ze sobą na zebraniach. Poszerzyli nawet swoje grono o kilku nowych członków. Tradycyjnie ich werwa i energia są inspiracją dla innych kół. W Krakowie są przecież nasi wykładowcy, nauczyciele i wychowawcy. Dbają Oni o pamięć i poszanowanie tradycji Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Chemicznych, która przy ul. Montelupich była kuźnią kadr na potrzeby wojsk chemicznych.

Koło Zgorzeleckie i jego ubiegłoroczną działalność zaprezentował kol. Mirosław Fiedorowicz. Ziemia zgorzelecka to również „kawał” naszej chemicznej historii, o której pamiętają tamtejsi członkowie i sympatycy naszej organizacji.

Kol. Bogusław Wadyniuk zrelacjonował działalność naszego najmniejszego koła terenowego. Jak wynikało z Jego przekazu – liczy się nie ilość, a jakość…  A potem kol. Zbigniew Guz przedstawił przedsięwzięcia, zrealizowane w ostatnim roku przez koło Wrocław.

Oficjalną część Zebrania podsumował pierwszy Prezes Zarządu Stowarzyszenia (lata 2003-2007), kol. Feliks Sawicki, który odniósł się do naszej dwudziestoletniej działalności na rzecz środowiska żołnierzy-chemików oraz Ich rodzin i sympatyków; wszystkich członkiń i członków, którzy od wielu lat z wielką pasją i zaangażowaniem tworzą historię naszego stowarzyszenia.

Po części oficjalnej nastąpiło wręczenie legitymacji i odznak nowym członkom, wstępującym w nasze szeregi.

Niezwykle miłym i podniosłym momentem było uhonorowanie przez Zarząd Stowarzyszenia  najbardziej zasłużonych i zaangażowanych członków statutowymi wyróżnieniami: medalami pamiątkowymi oraz dyplomami honorowymi.

Następnie każde z uczestników zebrania otrzymało medal okolicznościowy, upamiętniający XX-lecie Stowarzyszenia Chemików Wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej. Medal okolicznościowy został przez Zarząd przyznany wszystkim członkiniom i członkom naszego stowarzyszenia.

Obrady zakończył przewodniczący zebrania, zamykając obrady i zapraszając wszystkich uczestników na obiad.

W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć, że wszystkie opisane powyżej okoliczności stanowiły preludium do uroczystego Balu Chemika, który zaczął się bezpośrednio po obiedzie. Bawiliśmy się do wieczora, ciesząc się swoim towarzystwem, tańcząc, rozmawiając, jedząc i popijając…

Witalis Pellowski

Zdjęcia – Jan A. DRAJCZYK