Nowości w serwisie Zapoznaj się z nami Zapraszamy do zapoznania się ze Statutem Deklaracja O nas - Wczoraj, dziś, jutro... Dane teleadresowe firmy

Jeżeli chcesz przeczytać lub pobrać Statut Stowarzyszenia w formacie WORD kliknij na ikonę obok    statut do pobrania (143 kB)

Jeżeli chcesz przeczytać lub pobrać Statut Stowarzyszenia w formacie PDF kliknij na ikonę obok    statut do pobrania (227 kB)
STATUT

STOWARZYSZENIA CHEMIKÓW WOJSKOWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WROCŁAW 2020

Stowarzyszenie jest organizacją środowiskową zrzeszającą chemików - byłych i obecnych żołnierzy i pracowników wojska służących w formacjach Wojska Polskiego oraz ich sympatyków.

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie Chemików Wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U Nr 20. poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem o celach nie za-robkowych uprawnionym do samodzielnego kształtowania programów swojego działania.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Wrocław.

§ 4

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia nowych spraw można zatrudnić pracowników wynagradzanych ze Środków Stowarzyszenia.

§ 6

Stowarzyszenie może powołać jednostki terenowe Koła lub Sekcje - obejmujące zasięgiem działania obszar terytorialny obejmujący powiat lub kilka powiatów. Koła (Sekcje), działające również poza granicami kraju jako terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia, mogą posiadać osobowość prawną.

§ 7

Stowarzyszenie może ustanawiać i używać własnych odznak organizacyjnych oraz uży-wać pieczęci i druków firmowych, a także wydawać własne wydawnictwa.

§ 8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji (o tym samym lub podobnym profilu działaniu).

Rozdział II CELE STOWARZYSZENIA l SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 10

1. Celami Stowarzyszenia są:
1) integracja środowisk chemików i żołnierzy Wojsk Chemicznych, kultywowanie i upowszechnianie tradycji;
2) utrwalanie w pamięci obywateli RP, a zwłaszcza wśród młodzieży, działalności Wojsk Chemicznych;
3) popularyzowanie i propagowanie wiedzy w zakresie spraw obronności Państwa z uwzględnieniem problematyki Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia (OPBMR) oraz uczestniczenie w badaniach naukowych;
4) sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej ;
5) współdziałanie z przedstawicielami administracji państwowej i samorządowej, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w zakresie likwidacji klęsk żywiołowych a w tym z Toksycznymi Środkami Przemysłowymi a także prowadzenie działalności w zakresie poradnictwa, pomocy i propagowania zasad bezpieczeństwa przy pracach w zakresie OPBMR ;
6) troska o sprawy bytowe chemików, żołnierzy i pracowników Wojsk Chemicznych i ich rodzin;
7) współdziałanie z innymi organizacjami posiadającymi podobne cele a w szczególności w zakresie kultywowanie i upowszechnianie tradycji Wojska Polskiego .

2. Cele Stowarzyszenie osiąga przez;
1) organizowanie zebrań i spotkań członków;
2) uczestniczenie w uroczystościach związanych ze świętami państwowymi, rocznicami upamiętniającymi działalność Wojsk Chemicznych oraz uroczystościach DNIA CHEMIKA - Święta Wojsk Chemicznych;
3) Upowszechnianie historii i dokonań Wojsk Chemicznych w prasie, TV, radio i we własnych wydawnictwach;
4) wydawanie własnego biuletynu pod nazwą "CHEMIK";
5) współdziałanie z innymi organizacjami, organami administracji państwowej, samorządowej, Policja Państwową , Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną, a także z Jednostkami Wojskowymi, zwłaszcza Wojsk Chemicznych, szkołami i zakładami pracy;
6) rozpoznawanie stanu materialnego członków Stowarzyszenia i ich rodzin oraz udzielanie potrzebującym odpowiedniego wsparcia;
7) organizowanie imprez integrujących, uroczystych jubileuszy, podróży geograficzno-historycznych, wyjazdów na pokazy działania wojsk i sprzętu wojskowego, kursów wystaw, sympozjów i konferencji naukowych związanych z obronnością kraju, a zwłaszcza z szeroko rozumianą działalnością OPBMR;
8) występowanie w obronie interesów zawodowych członków Stowarzyszenia;
9) występowanie o nadanie odznaczeń i wyróżnień za działalność podczas wojen, likwidacji skażeń, zwalczania klęsk żywiołowych;
10) zakup wyposażenia i sprzętu oraz środków materiałowych mających zabezpieczyć realizację celów statutowych.

Rozdział III CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne . Osoba prawna może być je-dynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych;
2. Członków wspierających;
3. Członków honorowych.

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, cudzoziemiec, mający stałe zameldowanie na terytorium Rzeczypospolitej oraz cudzoziemiec, służący w polskich Siłach Zbrojnych identyfikujący się ze statutowymi celami Stowarzyszenia.
2. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje po uiszczeniu przez Kandydata wpisowego.
3. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia zainteresowane-mu przysługuje prawo zaskarżenia tej uchwały do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

§ 14

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia. która zdeklarowała na jej rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Członek wspierający obowiązany jest do opłacenia składek członkowskich.
3. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd na wniosek ubiegającej się o to osoby określonej w ust. 1.

§ 15

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia. Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
2. Najbardziej aktywni członkowie Stowarzyszenia mogą być wyróżniani przez Zarząd Stowarzyszenia:
1) Medalem pamiątkowym Stowarzyszenia;
2) Dyplomem honorowym Stowarzyszenia;
3) Artykułem w Biuletynie Stowarzyszenia, opisującym dokonania wyróżnianego Członka.
Najbardziej aktywni autorzy Biuletynu Stowarzyszenia mogą być wyróżniani przez Zarząd Stowarzyszenia pamiątkową statuetką Biuletynu Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający należą organizacyjnie do właściwego terenowe-go Koła lub Sekcji Stowarzyszenia.

§ 17

1. Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia (czynne i bierne prawo wyborcze);
2) wypowiadania się we wszystkich sprawach omawianych na zebraniach i Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, dokonywania oceny działalności Stowarzyszenia, jego władz i członków;
3) zgłaszania opinii i wniosków organom Stowarzyszenia.
4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
5) noszenia odznak i znaków Stowarzyszenia;
6) zaskarżania uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
7) współdecydowania o programie działania Stowarzyszenia, poprzez uczestni-czenie w podejmowaniu stosownych uchwał i występowania z inicjatywą uchwałodawczą.
2. Członek honorowy ma prawa takie jak członek zwyczajny.

§ 18

1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu;
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia ;
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu;
4) dbania o godność j honor Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy ma takie same obowiązki jak członek zwyczajny zwolniony jest jednak z obowiązku opłacania składek.

§ 19

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawo określone w §17;
2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów Stowarzyszenia.

§ 20

1. Członkostwo ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
2) śmierci członka;
3) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną;
4) podjęcia uchwały Zarządu Stowarzyszenia w związku z nieusprawiedliwionym zalega-niem ze składką członkowską przez 1 rok. Od Uchwały członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
5) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek uchwały Zarządu Stowarzyszenia , w wypad-ku naruszenia zasad statutowych, nie przestrzegania uchwał l regulaminów, działania na szkodę Stowarzyszenia lub na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego;
6) pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ;
2. W przypadkach określonych w ust. 1 p.: 3, 4 i 5, Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, określając jednocześnie termin obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jako władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz termin złożenia odwołania. Uchwały oraz orzeczenia w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżone w terminie trzydziestu dni od daty ich doręczenia.
3. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 21

1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
2) Zarząd Stowarzyszenia;
3) Główna Komisja Rewizyjna.
2. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Koła i Sekcje.
3. Władzami Koła są:
1) Zebranie Członków Koła;
2) Zarząd Koła;
3) Komisja Rewizyjna Koła.
4. Koło może być powołane, jeśli na danym terenie liczy, co najmniej 15 członków zwyczajnych. O utworzeniu Kół i ich zasięgu terytorialnym oraz ich likwidacji decyduje Zarząd Stowarzyszenia. Do powołania Koła przez Zarząd Stowarzyszenia wymagany jest wniosek 15 osób, deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia.
5. Sekcje powołuje się, gdy liczba członków Stowarzyszenia, tworzących jednostkę or-ganizacyjną Stowarzyszenia, wynosi od pięciu do czternastu osób, w następujących przypadkach:
1) w fazie organizowania jednostki terenowej Stowarzyszenia w poszczególnych miejscowościach (regionach), jeżeli liczba członków w danej miejscowości (regionie) nie pozwala utworzyć koła Stowarzyszenia;
2) gdy nastąpi spadek liczby członków istniejącego Koła poniżej piętnastu osób.
6. Sekcje Stowarzyszenia powołuje się według następujących zasad:
1) Sekcje powołuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą.
2) Sekcje mogą funkcjonować:
a) samodzielnie (wybierając władze zgodnie z postanowieniami Statutu),
b) w składzie istniejącego Koła Stowarzyszenia (podlegając Zarządowi tego Koła w zakresie spraw organizacyjnych, ewidencyjnych i finansowych).
3) w uchwale Zarząd Stowarzyszenia określa sposób funkcjonowania Sekcji – wskazuje Koło, w składzie którego będzie funkcjonowała Sekcja, albo określa, że Sekcja będzie funkcjonowała samodzielnie.
7. Zarząd samodzielnej Sekcji stanowią: Prezes, Sekretarz oraz Skarbnik. Sekcją funkcjonującą w składzie Koła kieruje Prezes Sekcji.

§ 22

1 Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lala, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków (delegatów). Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Uchwały Stowarzyszenia, o ile zgromadzeni nie uchwalą inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji (w tym władz jednostek terenowych), skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród niewybranych kandydatów, wg kolejności liczby uzyskanych głosów. W przypadku braku możliwości uzupełnienia w tym trybie składu władz, wyboru uzupełniającego dokonuje Walne Zebranie Członków (Zebranie Delegatów) Stowarzyszenia (Zebranie Koła, sekcji) w trybie określonym w § 22 ust. 1.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

§ 23

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i jest zwoływane, co najmniej raz w roku w okresie 6 miesięcy od zakończenia roku finansowego.
2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni (delegaci) oraz członkowie honorowi.
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia powinien powiadomić członków (delegatów), co najmniej 30 dni przed terminem.

§ 24

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje wg uchwalonego przez, siebie regulaminu obrad.
3. Obradami Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, dwaj sekretarze.
4. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium i powołanych na nim komisji.

§ 25

1. Nadzwyczajny Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
1) z własnej inicjatywy;
2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej;
3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów Kół i zarządów samo-dzielnych Sekcji lub 1/3 członków zwyczajnych (delegatów).
2. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w ciągu dwóch miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust 1.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje wyłącznie nad sprawa-mi, dla których zostało zwołane, a uczestniczą w nim członkowie Stowarzyszenia albo delegaci wybrani na ostatnie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia .

§ 26

Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają większością głosów w obecności:
1) w pierwszym terminie - co najmniej połowy upoważnionych do głosowania członków;
2) w drugim terminie - minimum „30 minut po pierwszym" bez względu na liczbę osób upoważnionych do głosowania.

§ 27

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
1. Uchwalanie statutu i jego zmian;
2. Uchwalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
3. Uchwalenie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia;
4. Wybór l odwołanie Prezesa oraz członków władz naczelnych;
5. Uchwalanie zasad zatrudnienia ł wynagradzania pracowników;
6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia;
7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia, Głównej ( Komisji ) Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał ;
8. Udzielania lub odmówienia udzielenia absolutorium ustępującym władzom, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;
9. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia;
10. Podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia;
11. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady;
12. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
13. Określanie wysokości opłat wpisowych i składek członkowskich.

§ 28

1. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekracza 50 osób, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może zostać zastąpione Zebraniem Delegatów. Decyzję o takim sposobie przeprowadzenia Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w uchwale.
2. Liczba mandatów, przysługujących jednostkom terenowym Stowarzyszenia, jest proporcjonalna do liczby członków zwyczajnych w poszczególnych Kołach (samodzielnych Sekcjach) i jest określana uchwałą Zarządu Stowarzyszenia przed każdym Zebraniem Delegatów Stowarzyszenia.
3. Mandat delegata trwa do kolejnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia (Zebrania Delegatów Stowarzyszenia).
4. W razie wystąpienia szczególnych zagrożeń i wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu epidemii, Zebranie Delegatów Stowarzyszenia może być przeprowadzone zdalnie, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Decyzję o tym podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w uchwale, określając jednocześnie sposób przeprowadzenia zebrania, zapewniający wszystkim delegatom wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zebrania.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 29

1. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami Członków Stowarzyszenia. Kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia. Za swoją pracę i działanie odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia .
2. Wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 30

1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi Prezes oraz 7 - 10 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona: Wiceprezesa l, Wiceprezesa II, Sekretarza i Skarbnika;
2. Prezes, Wiceprezesi, Sekretarz i Skarbnik stanowią Prezydium Zarządu Stowarzyszenia ;
3. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu; 4. Zasady i tryb działania Zarządu Stowarzyszenia i jego Prezydium ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia ;
5. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się nie rzadziej niż dwa razy na rok;
6. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa funkcję tę obejmuje Wiceprezes.

§ 31

1. Do obowiązków Zarządu Stowarzyszenia należy:
1) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
2) realizacja programu i celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Ze-brania Członków Stowarzyszenia;
3) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia;
4) przygotowywanie i uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia oraz rocznych sprawozdań z działalności;
5) podejmowanie decyzji o wydatkach bieżących Stowarzyszenia;
6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
7) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych - Kół (Sekcji);
8) koordynowanie działań Kół terenowych (samodzielnych Sekcji);
9) zawieszanie w czynnościach Zarządów Kół (samodzielnych Sekcji), jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia;
10) przygotowywanie propozycji wysokości opłat wpisowych i składek członkowskich;
11) zawieszanie uchwał zarządów Kół (samodzielnych Sekcji), w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych;
12) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
13) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia z tym, że nieruchomości mogą być nabywane, zbywane i obciążane wyłącznie na podstawie prawomocnych uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
14) uchwalanie regulaminu określonego przepisami szczegółowymi statutu;
15) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji i na imprezy zagraniczne;
16) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracyjnymi i władzami na-czelnymi innych organizacji;
17) zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia godności członka honorowego Stowarzyszeniu;
18) podejmowanie uchwał o usunięciu ze Stowarzyszenia członków w razie nieusprawiedliwionego zalegania ze składką członkowską przez 1 rok albo w wypadku naruszenia zasad statutowych, nie przestrzegania uchwał i regulaminów, działania na szkodę Stowarzyszenia lub na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego; 19) podejmowanie uchwał o wyróżnianiu członków Stowarzyszenia;
20) inspirowanie, organizowanie i rozwijanie pomocy socjalno - materialnej dla członków w ramach możliwości Stowarzyszenia;
21) wykonywanie zadań powierzonych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
22) zwoływanie Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenia co najmniej raz w roku.
2. W razie zawieszenia Zarządu Koła samodzielnej Sekcji) zgodnie z ust. 1 p. 9 Zarząd Stowarzyszenia powołuje Zarząd Tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu przez Zebranie Członków Koła (samodzielnej Sekcji);
3. Uchwały w sprawach określonych w ust. 1 p. 7, 9 i 11 wymagają większości 2/3 głosów;
4. Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w sprawach określonych w ust. 1 p. 7, 9, 11, 18 przy-sługuje prawo do odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu Stowarzyszenia - za jego pośrednictwem. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia .
5. Stowarzyszenie może reprezentować członek Stowarzyszenia po podjęciu uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Oświadczenia woli w sprawach niemajątkowych Stowarzyszenia składają: Prezes lub Wiceprezes i Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia.
6. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają: Prezes lub Wice-prezes i Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia.

§ 32

1. Do rozpracowania poszczególnych problemów ekonomicznych, prawnych lub organizacyj-nych związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia może powoływać na okres swej kadencji zespoły pomocnicze - komisje problemowe, określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia poszczególnych prac;
2. Powołane zespoły pomocnicze - komisje problemowe przekładają Zarządowi sprawozdania ze swojej działalności oraz wnioski.

§ 33

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia zwołuje: Prezydium Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu Stowarzyszenia, w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 34

W okresie między posiedzeniami Zarządu Stowarzyszenia, prezydium Zarządu kieruje pracami Stowarzyszenia, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.

§ 35

1. Do obowiązków Prezydium Zarządu Stowarzyszenia w szczególności należy:
1) wykonywanie uchwał Zarządu Stowarzyszenia ;
2) przygotowanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia;
3) bieżący nadzór nad działalnością terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia;
4) powoływanie zespołów (komisji) o charakterze doraźnym i opiniodawczym;
5) powiadomienie na najbliższym posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia o podjętych uchwałach.
2. Posiedzenie Prezydium Zarządu zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności (np. z powodu dłuższego wyjazdu, choroby) - wiceprezes. Posiedzenia zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na miesiąc.
3. Uchwały Prezydium Zarządu Stowarzyszenia wymagają zatwierdzenia na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia .

§ 36

Główna Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia .

§ 37

Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

§ 38

1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzenie przynajmniej raz na rok kontroli działalności merytoryczne i finansowej Stowarzyszenia, z uwzględnieniem celowości, rzetelności. prawidłowości oraz zgodności z przepisami statutu i uchwałami władz;
2) przedstawienie Zarządowi Stowarzyszenia protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
3) nadzorowanie Komisji Rewizyjnych niższego szczebla;
4) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w razie nie zwołania go przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie lub trybie ustalonym przez statut, oraz prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia;
5) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia w takim wypadku powinno się odbyć nie później niż 21 dni od daty złożenia wniosku (żądania);
6) uchwalenie regulaminu działania oraz regulaminów komisji niższego szczebla,
7) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia ze swej działalności oraz zgłaszanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia, bądź każdemu członkowi oddzielnie.
8) sprawowanie bezpośredniej kontroli nad pracą samodzielnych Sekcji Stowarzyszenia.
2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 39

1. Członkowie Głównej Komisji rewizyjnej mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia i jego Prezydium;
2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 40

W wypadku określonym w § 38 ust. 1 pkt. 4 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia po-winno być zwołane nie później niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu nie później niż 21 dni od daty zgłoszenia żądania. W razie nieskuteczności zgłoszonego żądania Główna Komisja Rewizyjna ma prawo zwoływania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia lub zebrania Zarządu Stowarzyszenia .

Rozdział V WŁADZE JEDNOSTEK TERENOWYCH STOWARZYSZENIA

§ 41

1. W celu sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Stowarzyszenia powołuje Koła (Sekcje), wg zasad określonych w § 6 i § 21 ust. 2-7 statutu.
2. Rozwiązanie Koła (Sekcji) następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:
1) zaprzestania faktycznej działalności przez Koło (Sekcję) lub zmniejszenia stanu liczebności członków poniżej liczby wymaganej do jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok;
2) złożenia przez Zarząd Koła (Sekcji) wniosku o rozwiązanie Koła (Sekcji).

§ 42

1. Władzami Koła (samodzielnej Sekcji) Stowarzyszenia są władze określone w § 21 – odpowiednio: ust. 3 i 7.
2. Postanowienia § 22 stosuje się odpowiednio.

ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA (SAMODZIELNEJ SEKCJI)

§ 43

1. Zebranie Członków Koła (samodzielnej Sekcji) jest najwyższą władzą Koła (samodzielnej Sekcji);
2. Zebranie Członków Koła (samodzielnej Sekcji) może być zwyczajne i nadzwyczajne
3. Do Zebrania Członków Koła (samodzielnej Sekcji) należy:
1) uchwalanie programów działania Koła (samodzielnej Sekcji);
2) wybór i odwołanie prezesa oraz członków władz Koła (samodzielnej Sekcji);
3) wybór i odwołanie delegatów i ich zastępców na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Koła (samodzielnej Sekcji) oraz udzielanie absolutorium ustępującym władzom;
5) podejmowanie uchwał dotyczących wniosków na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 44

1. Zebranie Członków Koła (samodzielnej Sekcji) zwołuje Zarząd Koła (samodzielnej Sekcji),, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad, co najmniej 21 dni przed wyznaczonym terminem;
2. Postanowienia § 22 stosuje się odpowiednio.

§ 45

1. Nadzwyczajne Zebranie Członków Koła (samodzielnej Sekcji) zwołuje Zarząd Koła (samodzielnej Sekcji):
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Zarządu Stowarzyszenia; 3) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Koła;
4) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Koła (samodzielnej Sekcji).
2. Zarząd Koła (samodzielnej Sekcji) jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła (samodzielnej Sekcji) w ciągu czterech tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust. 1 p. 2, 3, 4.
3. W wypadku nie zwołania przez Zarząd Koła (samodzielnej Sekcji) - Zebrania Członków Koła (samodzielnej Sekcji) w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Koła (w przypadku samodzielnej Sekcji - Główna Komisja Rewizyjna).
4. Nadzwyczajne Zebranie Członków Koła obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
5. Postanowienia § 26 stosuje się odpowiednio.

ZARZĄD KOŁA (SAMODZIELNEJ SEKCJI)

§ 46

Zarząd Koła (samodzielnej Sekcji) kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swojego działania, zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych. Wyboru członków Zarządu Koła (Sekcji) dokonuje się na Zebraniu Członków Koła (Sekcji) Stowarzyszenia.

§ 47

1. Zarząd Koła składa się z Prezesa oraz 3-5 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Koła wybiera ze swojego grona Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika. Zarząd samodzielnej Sekcji składa się z Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
2. Posiedzenia Zarządu Koła (samodzielnej Sekcji) odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
3. Do zbadania spraw i problemów organizacyjnych, ekonomicznych oraz opracowania wniosków, Zarząd Koła (samodzielnej Sekcji) może powoływać zespoły pomocnicze, określając ich skład oraz zadania.
4. Posiedzenia zarządu Koła (samodzielnej Sekcji) zwołuje Prezes Zarządu Koła (samodzielnej Sekcji) z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej trzech członków Zarządu Koła (samo-dzielnej Sekcji) w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku. W razie długotrwałej niemożliwości pełnienia swej funkcji przez prezesa Zarządu Koła (samodzielnej Sekcji) funkcję tę obejmuje na ten okres wiceprezes albo wybrany członek Zarządu Koła (samodzielnej Sekcji).
5. Do zakresu działania Zarządu Koła (samodzielnej Sekcji) należy:
1) wykonywanie uchwał Zebrania Członków Koła (samodzielnej Sekcji) oraz uchwał władz nadrzędnych;
2) określenie szczegółowych kierunków działania Koła (samodzielnej Sekcji);
3) decydowanie o wydatkach bieżących Koła (samodzielnej Sekcji);
4) reprezentowanie Koła (samodzielnej Sekcji) na zewnątrz;
5) zarządzanie majątkiem Koła (samodzielnej Sekcji) w ramach posiadanych pełnomocnictw;
6) zbieranie składek członkowskich i opłat wpisowych;
7) wykonywanie zadań zleconych przez Zarząd Stowarzyszenia;
8) pozyskiwanie członków zwyczajnych i wspierających oraz podejmowanie wniosków o ich skreślenie z powodu naruszenia zasad określonych w Statucie;
9) uchwalanie wniosków o rozwiązanie Koła (samodzielnej Sekcji);
10) współdziałanie z pokrewnymi Organizacjami działającymi na terenie Koła (samodzielnej Sekcji);
11) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zebrań Członków Koła (samodzielnej Sekcji);
12) składanie sprawozdań ze swej działalności na Zebraniu Członków Koła (samodzielnej Sekcji).

§ 48

Szczegółowy tryb i zasady działania zarządów Kół (samodzielnych Sekcji) określa regulamin uchwalony przez te zarządy, na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

KOMISJA REWIZYJNA KOŁA

§ 49

Komisja rewizyjna Koło jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Koła.

§ 50

Komisja Rewizyjna Koła składa się z 3 członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 51

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola działalności Zarządu Koła pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz nadrzędnych ;
2. Współpraca z Główną Komisją Rewizyjną;
3. Przedstawienie Zarządowi Kola uwag wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących i działalności statutowej i finansowej.
4. Zgłaszanie władzom nadrzędnym umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Koła sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych ;
5. Przedkładanie Zebraniu Członków Koła sprawozdań ze swojej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Koła.

§ 52

Komisja Rewizyjna Koła jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu, Koła co najmniej raz w roku.

§ 53

Członkowie Komisji Rewizyjnej Koła mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu Koła;

§ 54

Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej Kół określa regulamin uchwalony przez te Komisje, na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główna Komisję Rewizyjną

§ 55

Członkowie Komisji Rewizyjnej Koła nie mogą pełnić, innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

Rozdział VI MAJĄTEK l FUNDUSZE

§ 56

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze;
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) opłaty wpisowe i składki członkowskie;
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będące w użytkowaniu Stowarzyszenia;
3) dotacje;
4) darowizny, zapisy i spadki;
5) wpływy z działalności statutowej;
6) dochody z ofiarności publicznej.
3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane w banku na koncie Stowarzyszenia albo w kasach: Zarządu Stowarzyszenia oraz Kół (samodzielnych Sekcji).
4. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca l kwartału każdego roku. Nowoprzyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają składki członkowskie po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków.
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie zobowiązującymi przepisami.
6. Zarządy Kół (samodzielnych Sekcji) dysponują swoim majątkiem na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 57

Stowarzyszenie może tworzyć fundacje oraz przystępować do już istniejących, korzystać z osiąganych przychodów na cele statutowe.

ROZDZIAŁ VII ZMIANA STATUTU l ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 58

1. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków (delegatów) uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Do zawiadomienia określonego w § 23 ust. 3 należy załączyć projekty stosownych uchwał.
3. Uchwalenie statutu lub jego zmian wywiera skutki prawne zgodnie z § 60 .
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
5. W sprawach dotyczących rozwiązania, likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowane w niniejszym Statucie, mają zastosowanie przepisy Ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

§ 59

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu reje-strowego i z upływem tego terminu Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.