Nowości w serwisie Zapoznaj się z nami Zapraszamy do zapoznania się ze Statutem Deklaracja O nas - Wczoraj, dziś, jutro... Dane teleadresowe firmy
Informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia, w dniu 19.06.2021 r. odbędzie się XVIII Walne Zebranie Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP. Zapraszamy do wzięcia udziału w Zebraniu wszystkich członków Stowarzyszenia. Obrady Zebrania odbędą się o 11.00 19.06.2021 r. w Ośrodku Szkolenia Wrocław Osobowice, przy ul. Micheleta.

PORZĄDEK OBRAD   KLIKNIJ - SZCZEGÓŁY
Witamy w serwisie internetowym Stowarzyszenia Chemików Wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej: jedynej organizacji środowiskowej, która zrzesza chemików – byłych i obecnych żołnierzy oraz pracowników wojska służących w formacjach Wojska Polskiego, a także ich sympatyków.

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, uprawnionym do samodzielnego kształtowania programów swojego działania. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Głównym celem Stowarzyszenia jest szeroko pojęta integracja środowisk chemików wojskowych, upamiętnianie i upowszechnianie tradycji wojsk chemicznych oraz dokonań pokojowej służby żołnierzy i jednostek wojsk chemicznych a także troska o sprawy bytowe swoich Członków i ich rodzin.

Geneza i działania Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP

W związku z wejściem Polski do NATO nastąpiła głęboka restrukturyzacja Sił Zbrojnych RP. Fakt ten spowodował diametralnie nową sytuację w środowisku żołnierzy zawodowych w tym istotne zmiany dyslokacji i struktur organizacyjnych oddziałów i pododdziałów wojsk chemicznych. Znacząco zmniejszył się stan osobowy tego rodzaju wojsk. W wielu "chemicznych" garnizonach opustoszały koszary i place ćwiczeń. W tych warunkach wielu żołnierzy zawodowych jak również pracowników cywilnych wojska w poszukiwaniu pracy zmieniało garnizony lub przeszło do wymuszonej rezerwy. Znaczna część pracowników cywilnych wojska "zasiliło" grupę bezrobotnych. Zerwaniu uległy budowane przez lata więzi koleżeńskie oraz więzi z macierzystą jednostką wojskową, która sprawowała opiekę nad byłymi żołnierzami zawodowymi. W zapomnienie przeszły historie i tradycje, tworzone przez wiele pokoleń żołnierzy chemików. Można powiedzieć, że powstała próżnia Każdy, kto przesłużył w wojsku kilkadziesiąt lub nawet kilkanaście lat, po odejściu do rezerwy nadal czuje się żołnierzem. Na co dzień identyfikuje się z tym środowiskiem. Są to trwałe więzi, których nie można zerwać. Zdarzają się przypadki, że po odejściu do rezerwy, zrywa się kontakty. Są to jednak sytuacje sporadyczne. Żołnierzy rezerwy z taką filozofią, własną wizją na dalsze życie, nie namawiamy do podtrzymywania kontaktów z kolegami i macierzystymi jednostkami wojskowymi.

Podczas indywidualnych spotkań w większym lub mniejszym gronie zaczęto dyskutować co robić dalej. Pustkę, która wytworzyła się, należało czymś wypełnić. W luźnych dyskusjach koledzy artykułowali taką potrzebę. W zaistniałej sytuacji z inicjatywą powołania takiej organizacji wystąpiła grupa aktywnych kolegów chemików z Wrocławia, którzy wiosną 2003 roku spotkali się w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, kształcącej chemików dla potrzeb Sił Zbrojnych po rozwiązaniu Szkoły w Krakowie. W pierwszym spotkaniu w auli Szkoły uczestniczyło około 30 osób. Podczas spotkania omówiono możliwe warianty organizacyjne. Dyskutowano nad kształtem mającej powstać organizacji, jej strukturą celami i zadaniami. Postawiono na jakość działania. Powstająca organizacja poprzez ciekawe i atrakcyjne formy działania ma zachęcać swych członków do aktywnego uczestnictwa.

Ostatecznie zdecydowano o wyborze formuły stowarzyszenia, w oparciu o Ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 roku: "Prawo o Stowarzyszeniach". Ustawa ta stwarza pełne warunki wolności zrzeszania się i stanowi prawo czynnego uczestniczenia w życiu publicznym, realizacji indywidualnych zainteresowań, a także uwzględnia tradycje i dorobek ludzi zainteresowanych określoną dziedziną życia społecznego i zawodowego.

Powołano Komitet Założycielski Stowarzyszenia, który rozpoczął pracę nad przygotowaniem niezbędnych, zgodnie z ustawą „Prawo o Stowarzyszeniach”, dokumentów, głównie Statutu. W wyniku toczących się dyskusji i sporów, w których aktywnie, a nade wszystko konstruktywnie, uczestniczyli koledzy z Wrocławia, osiągnięto konsensus i w czerwcu 2003r, po akceptacji przez Zebranie, całość dokumentacji złożono w Sądzie z wnioskiem o zarejestrowanie podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Z dniem 28.11.2003r. organizacja nasza pod nazwą: „Stowarzyszenie Chemików Wojskowych Rzeczpospolitej Polskiej” została zarejestrowana pod numerem 0000249787. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław. Stowarzyszenie jest organizacją środowiskową, zrzeszającą chemików – byłych i obecnych żołnierzy oraz pracowników wojska służących w formacjach Wojska Polskiego, także ich sympatyków. Skład osobowy członków jest wielopokoleniowy, są podchorążowie WOSWLąd, emeryci i renciści, żołnierze będący aktualnie w służbie zawodowej, żołnierze rezerwy i służby zasadniczej, pracownicy cywilni wojska oraz sympatycy rodziny wojskowej oraz byłych jednostek i instytucji wojskowych.

Obecnie nasze Stowarzyszenie liczy ponad 190 członków zrzeszonych w czterech Kołach: w Krakowie, w Zgorzelcu, we Wrocławiu i w Tarnowskich Górach.

Od chwili powstania zalążków Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia oraz Zarządy Kół zorganizowały kilkadziesiąt imprez towarzyskich dla swoich członków. Spotkania rekreacyjne miały charakter rodzinny z udziałem współmałżonków, dzieci, wnuków, znajomych i naszych sympatyków. Najważniejszym przedsięwzięciem zorganizowanym przez Zarząd Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP wspólnie z Szefostwem Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia był Zjazd Absolwentów Wojskowych Uczelni i Szkół Chemicznych połączony z odsłonięciem tablicy pamiątkowej na budynku Szkoły przy ul. Montelupich w Krakowie oraz spotkanie wychowanków, kadry dydaktycznej i pracowników krakowskiej szkoły chemicznej, który odbył się w dniu 9 czerwca 2007 r. w Krakowie. W przedsięwzięciu tym udział wzięło ponad 230 uczestników.

Zarząd Stowarzyszenia wydaje biuletyn „CHEMIK”, który jest miejscem publikacji historii wojsk chemicznych, wspomnień, opinii – poglądów – polemik, biografii ciekawych osób, twórczości naszych kolegów jak i innych artykułów osób mających chęć publicznego wypowiedzenia się. Do tej pory wydaliśmy kilka egzemplarze Biuletynu, w tym wydanie specjalne niemal w całości poświęcone Zjazdowi Absolwentów Wojskowych Uczelni i Szkół Chemicznych.

W naszej ocenie Stowarzyszenie Chemików Wojskowych RP z należytą odpowiedzialnością, aktywnością i ambicjami właściwie wypełnia statutową misję wobec środowiska żołnierzy chemików. Dążymy do tego, aby oferta programowa i organizacyjna Stowarzyszenia była bogata i ciekawa. Apelujemy do tych kolegów, którzy jeszcze wahają się, by wstępowali do naszej organizacji. Widzimy potencjalne możliwości stworzenia Kół w takich miejscowościach jak Warszawa, Brodnica, Biskupiec, Grudziądz, Bydgoszcz, Gdynia, Poznań, Szczecin czy Żagań. Apel ten to nie sugestia wskazująca, że zależy nam na dużej liczbie członków. Z zadowoleniem przyjmiemy wiadomość, że nasze szeregi sukcesywnie się powiększają, że następuje integracja środowisk chemików wojskowych. Każdy z kolegów dokonując osobistych przemyśleń, musi sam podjąć decyzję. Zarząd Stowarzyszenia udzieli wszelkich niezbędnych informacji i pomocy organizacyjnej. Oczekujemy od naszych członków aktywności, inicjatywy i pasji społecznika. Jeżeli każdy z nas lub chociaż większość będzie reprezentować taką wizję bycia w Stowarzyszeniu, to widzimy sens istnienia i działania tej organizacji.

Obecnie Stowarzyszeniem kieruje Zarząd wybrany w głosowaniu tajnym podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. Koledzy nam zaufali z myślą, że sprostamy pokładanym w nas oczekiwaniom. W realizacji statutowych obowiązków będziemy korzystać z wiedzy i doświadczenia wszystkich członków naszej organizacji i osób nam życzliwych.